KRT 3013

KRT3013

SINOPSIS KURSUS: Kursus ini merangkumi topik-topik yang dapat mengembangkan kemahiran asas komputer dalam kalangan kanak-kanak seperti menggunakan komputer, menyimpan dan mendapat kembali maklumat, berkomunikasi, mencetak dan sebagainya. Juga diberi tumpuan kepada persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran, pemilihan perisian yang sesuai, perkembangan kemahiran asas melalui teknologi maklumat seperti mengenal nombor, huruf, kemahiran membaca dan kemahiran matematik. (This course covers topics that are capable to extend computer basic skills among children for example ways to use computer, store and retrieve information, communication, printing and so forth. It is also focuses on the preparation of computer for teaching and learning; choosing appropriate software, extension of basic skills through information technology such as identifying numbers, words, reading skills and mathematical skills.)  HASIL PEMBELAJARAN: 1.    Menyatakan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran.2.    Menunjukkan dengan jelas kaedah penggunaan komputer dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan.3.    Menyatakan dengan  jelas implikasi penggunaan komputer dalam pembangunan keprofesionalisma guru.4.    Menunjukkan dan mengamalkan nilai dan etika murni dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi.5.    Menghasilkan pakej perisian pengajaran berbantukan komputer interaktif.
Mengintegrasikan dengan berkesan teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran